Reglament intern

el .

1. INTRODUCCIÓ

El present reglament pretén crear un conjunt de normes, objectius, funcions i criteris de funcionament de l’Escola de Futbol Fernando Molinos.

Totes aquelles persones que integren la disciplina de l’Escola de Futbol Fernando Molinos es comprometen a conèixer, complir i fer complir el present Reglament de Règim Intern.

2. ÒRGANS EXECUTIUS

L’Escola de Futbol Fernando Molinos, mitjançant la seva Junta Directiva vetllarà pel correcte exercici dels drets i deures dels esportistes, tenint com a finalitat garantir una aplicació correcta del que disposa aquest Reglament.

La representació, govern i administració de l’Escola, correspon a la Junta Directiva, establint el funcionament dels seus equips esportius amb el següent organigrama:

JUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR ESPORTIU

COORDINADOR ESPORTIU

MONITORS

DELEGATS

ESPORTISTES

PARES/MARES O TUTORS LEGALS

Junta Directiva

La Junta Directiva serà el màxim òrgan de gestió de l’Escola, assumint les funcions de representació, gestió, direcció i execució de les seves competències.

El correcte funcionament de l’Escola, requereix la creació d’un nombre determinat de Comissions ( Esportiva, Econòmica, Social, Relacions Institucionals, etc.) amb funcionament autònom, quin objectiu principal és aconseguir un creixement coherent de l’entitat. >

La Comissió Esportiva amb col·laboració amb el Director Esportiu seran els encarregats del seguiment del programa esportiu, criteris pedagògics, gestió de tot el relacionat amb els monitors, les queixes de familiars o esportistes o qualsevol altre conflicte esportiu o disciplinari que al llarg de la temporada pugui existir.

Director Esportiu

Serà el màxim responsable de l’àrea esportiva de l’Escola, escollit per la Junta Directiva. Li correspon l’organització i proposta de totes les activitats esportives que es realitzin a l’entitat, vetllant per la coordinació i seguiment.

Les funcions bàsiques són:

1. Presentar anualment per la seva aprovació a la Junta Directiva, el projecte i programa esportiu de l’Escola.

2. Planificar i programar les competicions i activitats a les que participi l’Escola.

3. Elaboració dels horaris i distribució dels grups de treballs, tenint en compte la programació de les activitats esportives, conjuntament amb la Comissió Esportiva i el Coordinador Esportiu.

4. Exercir el comandament del personal esportiu adscrit a l’organigrama establert.

5. Confeccionar els grups, equips, representats, etc. així com el nombre de jugadors per equip i nivells en les activitats a desenvolupar, en base al projecte i programació esportiva.

6. Participar activament en el control i seguiment, de la metodologia de treball vetllant per la seva coherència amb el projecte esportiu i el Ideari de l’Escola, per la formació dels esportistes i el monitors.

7. Convocar i presidir les reunions periòdiques de treball amb el Coordinador i els monitors d’equips.

8. Supervisió de les diferents competicions dels equips de l’Escola.

9. Gestionar i programar les activitats esportives, actes esportius, etc. en les que participin esportistes i equips de l’Escola.

10. Complir i fer complir el Reglament de Règim Intern, vetllant per la seva correcta aplicació.

11. Altres funcions que li siguin encomanades per la Junta Directiva.

Coordinador Esportiu

Conjuntament amb el Director Esportiu li correspon portar a terme la programació i el seguiment de les activitats esportives, coordinant l’execució material del projecte esportiu en el marc dels entrenaments i els partits dels diferents equips.

Les funcions bàsiques són:

1. Supervisar l’inici puntual dels entrenaments, vetllant per l’harmonia de les relacions interpersonals dels esportistes.

2. Vetllar pel compliment dels criteris fixats pel Director Esportiu seguint una metodologia de treball coherent amb el projecte esportiu i el Ideari de l’Escola, per la formació dels esportistes i el monitors.

3. Control i gestió d’assumptes col·laterals a l’activitat esportiva, com a utilització del material esportiu que s’utilitza al llarg del procés educatiu, tenir cura de la seva conservació i la seva possible renovació.

4. Gestió de la suplència de monitors en cas d’absència o malaltia.

5. Assistència pedagògica de suport i col·laboració amb els monitors, garantint una continuïtat en la tasca del monitor durant la temporada.

6. Coordinar juntament amb el Director Esportiu, les reunions periòdiques amb els monitors per la programació de l’acció esportiva de l’Escola.

7. Coordinar els actes esportius i les activitats extraesportives, si s’escau, en col•laboració amb el Director Esportiu i la Comissió Esportiva.

8. Assistència als partits dels diferents equips, en coordinació amb el Director Esportiu, per tal de resoldre qualsevol incidència.

9. Altres funcions que li siguin encomanades per el Director Esportiu, Comissió Esportiva i/o la Junta Directiva.

Monitors

Són els responsables màxims dels equips que li són assignats al començament de temporada per el Director Esportiu.

Els monitors han de ser conscients que pertanyen a una escola, actuant com a tutor, desenvolupant una tasca tècnica i educativa, donant les explicacions i els ensenyaments per tal que els esportistes creixin des del punt de vista esportiu (progrés futbolístic) i personal. Aquesta tasca de formació i seguiment personal de l’esportista, delegada inicialment sobre els monitors, tindrà el suport en tot moment del Director i Coordinador Esportiu.

Les funcions bàsiques són:

1. Aplicació de la metodologia de treball coherent amb el projecte esportiu i el Ideari de l’Escola per la formació dels esportistes, complint amb els criteris fixats pel Director Esportiu.

2. Tindran cura de tots i cada un dels jugadors buscant sempre prevenir, ajudar i motivar tant a la persona com a l’esportista.

3. Controlar, estudiar i fer el seguiment del rendiment esportiu, l’evolució, l’aprenentatge de l’equip en general i de cada un dels esportistes.

4. Ha de poder detectar, solucionar i/o comunicar al Director Esportiu, si s’escau, la problemàtica que hi pugui haver entorn al seu equip.

5. Portar un registre de les faltes d’assistència (justificada o no), puntualitat i incidències en el transcurs dels entrenaments i partits (targetes, lesions, etc.) essent el responsable de comunicar-ho a la Direcció Esportiva.

6. Els Monitors han de conèixer el Reglament de Règim Intern, concretament els objectius generals, atès que tenen l’obligació de respectar-los i desenvolupar-los en l’àmbit de la seva responsabilitat. Donar exemple en tot moment de conducta (indumentària, actitud de respecte per el contrari i els àrbitres, etc.) tant al recinte propi com als desplaçaments.

7. L’entrenament és l’eina de que disposen els monitors, sota les pautes marcades per el Director Esportiu de l’Escola, per portar a terme les aptituds futbolístiques, físiques i personals dels esportistes.

8. Els Monitors són responsables de complir i fer complir en els entrenaments les següents qüestions:

a) Control de l’assistència i puntualitat dels esportistes al seu càrrec, per tal de fer complir amb els horaris establerts. b) Preparació i cura del material esportiu, evitant pèrdues i un mal ús del mateix. c) Confeccionar el programa d’entrenament (exercicis, jocs, etc.) amb suficient antelació en base a la guia de treball prevista a la planificació esportiva. El desenvolupament de l’entrenament es farà dins d’un ambient educatiu, de motivació i esforç que sempre ha d’acompanyar al esportistes de l’Escola. d) Controlar que la indumentària d’entrenament sigui la facilitada per l’Escola (samarreta, pantaló i dessudadora). e) Control de vestidor, tant a l’arribada com a la finalització de l’entrenament, la seva tasca finalitza quan marxa el darrer esportista al seu càrrec.

9. Els Monitors són responsables de complir i fer complir en els partits les següents qüestions:

a) Puntualitat i control d’assistència en el lloc de concentració establert, per tal de fer complir els horaris establerts. b) A les categories de Socials, s’exigeix que els monitors estiguin a les instal·lacions amb antelació suficient (30 minuts) per la preparació de l’inici de partits i assignació de vestidors abans de començar a rebre als esportistes. c) Control de vestidor, tant a l’arribada com a la finalització del partit, la seva tasca finalitza quan marxa el darrer esportista al seu càrrec. d) Control que la indumentària de partit (xandall i roba de competició) sigui la facilitada per l’Escola, és obligatòria per tot esportista. e) El comportament dels monitors en els partits de competició ha de ser sempre coherent amb els objectius fixats per l’Escola. f) El monitor ha de fer participar en el joc, a tots el jugadors que ha convocat per el partit, en consonància a la filosofia de l’Escola. g) Els partits de competició és l’element bàsic que té el Monitor per fer que els esportistes valorin la importància del joc, del sentit de participació com equip, per fomentar l’esperit de sacrifici, millora de superació personal i col·lectiva.

Delegats

Els Delegats dels equips són les persones encarregades de col·laborar amb el monitor per dur a terme les tasques logístiques de l’equip pròpies dels partits. A tots els efectes són representants de l’Escola en qualsevol partit que es disputi.

Les funcions bàsiques són:

1. Facilitar la tasca organitzativa de l’equip en els partits: fitxes, material esportiu, logística, etc. i altres que li siguin encomanades per el Monitor i la Direcció Esportiva.

2. Representarà a l’equip als partits que es disputin, essent l’enllaç entre l’Escola, el Club contrari i l’àrbitre assignat.

3. Els Delegats no realitzaran mai, sota cap concepte, les funcions tècniques del Monitor. En cas d’absència del tècnic el Director Esportiu i/o el Coordinador nomenaran la persona per fer aquesta funció.

4. Els Delegats es reuniran de manera periòdica amb la Comissió de Coordinació de delegats, amb l’objectiu d’intercanviar experiències i establir els oportuns canals d’informació i diàleg, tant amb la Direcció Esportiva coma amb els pares i mares.

5. El comportament dels Delegats ha de ser especialment coherent amb la filosofia educativa, atès la seva responsabilitat com a representant de l’Escola.

Esportistes

Els nens i nenes adquireixen la condició d’esportistes de l’Escola, en el moment que s’inscriuen voluntàriament en ella. L’objectiu fonamental dels esportistes ha de ser el de formar-se com a persones, social i moralment mitjançant la pràctica de l’esport.

S’agruparan en les diferents etapes, en base a les categories establertes i el programa formatiu de l’Escola.

Els objectius específics són:

1. Assistir als entrenaments i competicions, participar en les activitats acordades en el calendari esportiu i respectar els horaris establerts i el material esportiu es consideren factors importants per ajudar a adquirir autodisciplina i sentit de la responsabilitat personal.

2. Respectar als monitors i el grup de treball assignat ha de ser un tret fonamental de l’esportista en el seva estada a l’Escola.

3. Caldrà comunicar l’absència a entrenaments i competicions via telefònica al seu monitor d’equip, com a compromís de responsabilitat.

4. Obligatorietat per a tots els esportistes d’utilitzar en cada moment concret (entrenament i competició) la indumentària corresponent que li facilita l’Escola. En cas de pèrdua o que s’hagi fet petita s’ha de reposar a càrrec propi.

5. Es obligatori dutxar-se després dels entrenaments i partits per una qüestió higiènica. Tenir una bona imatge, neta i acurada és primordial per a la imatge de l’Escola.

6. El comportament de tots i cada un dels esportistes ha de ser sempre responsable, tant en competició oficial com amistosa, mostrant respecte als contraris, als arbitres i al públic en general. No tenen que oblidar mai que són integrants de l’Escola representant-la en tot moment donant una imatge positiva de la mateixa.

7. El comportament dels esportistes es regularà mitjançant les Normes Generals de Convivència que han de conèixer, respectar i complir. Per tal que les normes de convivència es portin a terme, es formarà un Comitè integrat per el monitor, Director i Coordinador esportiu i el representat de la Comissió Esportiva assignat per la Junta Directiva.

Pares/mares o tutors legals

Els pares/mares o tutors legals dels esportistes, són una part molt important i necessària per el correcte funcionament de l’Escola per a poder assolir els objectius educatius i esportius fixats.

En el moment que inscriuen voluntàriament als seus fill a l’Escola, adquireixen els següents compromisos:

1. Procurar l’assistència dels seus fills a tots els entrenaments i competicions i participar en les activitats acordades en el calendari esportiu de l’Escola, respectant els horaris establerts i amb el material esportiu indicat prèviament per l’Escola.

2. El comportament ha de ser sempre responsable i exemplar, tant en els entrenaments, com de forma especial, en la competició, mostrant en tot moment el respecte i la educació propis de la filosofia que promou l’Escola. No tenen que oblidar mai que són integrants de l’Escola, representant-la en tot moment donant una imatge positiva de la mateixa.

3. Evitaran dirigint-se als monitors o esportistes de realitzar comentaris tècnics o tàctics durant el transcurs d’entrenaments i competicions, aquesta funció recau en els monitors i Direcció Esportiva.

4. Procuraran afavorir la participació activa dels sues fills (esportistes) animant i aplaudint qualsevol actuació, per insignificant que aquesta sembli.

5. Qualsevol problemàtica, incidència, necessitat o suggeriment envers al funcionament de l’Escola ha de dirigir-se a la persona delegada per l’Àrea Social, essent aquesta l’encarregada de fer arribar la proposta en qüestió a la Direcció de l’Escola, tractant-se amb la major rapidesa, discreció, respecte i claredat possible.

6. Els pares/mares o tutors legals que tinguin un comportament no adequat amb els objectius educatius que vol impulsar l’Escola, seran avisats per la Direcció Esportiva.

7. Es important que sàpiguen que la inscripció del seu fill/a no inclou l’elecció d’equip o entrenador. La inscripció inclou l’ensenyament i aprenentatge del futbol i aspectes col·laterals de formació personal dels jugadors. En cap cas s’assegura una determinada participació o posició tàctica en els partits.

8. Està prohibit l’entrada a les zones esportives com el terreny de joc, vestuaris o banquetes, tant als entrenaments com als partits.

3. NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA

Disposicions Generals

Les Normes Generals de Convivència, tenen com a objectiu i finalitat la correcta aplicació del que es disposa al Reglament de Règim Intern.

La Comissió de Disciplina estarà formada per:

Representat de la Comissió Esportiva assignat per la Junta Directiva Director Esportiu Coordinador Esportiu Monitor designat

Els membres de la Junta Directiva en general, el Director Esportiu, Coordinador i els monitors en particular, tindran especial cura en la prevenció de les actuacions disciplinaries presents a aquesta normativa, mitjançant el contacte i col•laboració constant i directa amb els pares/mares o tutors legals dels esportistes afectats. La present normativa serà d’aplicació per tots els membres que formen part de l’Escola.

Faltes

Les faltes són conductes o actes contraries i perjudicials a les normes de convivència establertes per l’Escola. Les faltes poden ser lleus, greus o molt greus.

Es consideren faltes lleus:

1. Les faltes injustificades de puntualitat i/o assistència als entrenaments, partits de competició i actes acordats en el calendari esportiu de l’Escola.

2. Actitud passiva durant el transcurs d’entrenaments i/o competicions que alteri lleument el desenvolupament normal de les activitats de l’Escola.

3. Petites mostres de desconsideració i incorrecció amb els membres de l’Escola, equips contraris, àrbitres i espectadors, que donin una imatge negativa de l’entitat.

4. El deteriorament, causat intencionadament, del material esportiu, de les instal·lacions o dels objectes i pertinences d’altres membres de l’Escola.

5. Incompliment de l’obligatorietat per part dels esportistes i altres membres de l’Escola d’utilitzar en cada moment concret (entrenament i competició) la indumentària corresponent que li facilita l’Escola.

6. El incompliment o qualsevol altre incorrecció que alteri el normal desenvolupament de les activitats esportives.

Es consideren faltes greus:

1. La reiteració de faltes injustificades de puntualitat i/o assistència als entrenaments, partits de competició i actes acordats en el calendari esportiu de l’Escola.

2. La reiterada i continuada falta de respecte amb els companys, monitors o altres membres de l’entitat, així com qualsevol comportament incorrecte i manca de respecte de caràcter greu que es portin a efecte en entrenaments, competicions, desplaçaments o equips contraris, àrbitres, etc.

3. Els actes d’indisciplina, injúries o ofenses greus contra membres de l’entitat i/o altres que deteriorin la imatge de l’Escola.

4. Les amenaces greus als membres de l’entitat i/o altres que deteriorin la imatge de l’Escola.

5. Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats de l’Escola.

6. El incompliment de forma reiterada de faltes lleus contraries a les normes generals de convivència que alterin el normal desenvolupament de les activitats esportives.

Es consideren faltes molt greus:

1. Els actes d’indisciplina, injúries o ofenses molt greus contra membres de l’entitat i/o altres que deteriorin la imatge de l’Escola.

2. L’agressió física o amenaces molt greus a membres de l’entitat, d’altres clubs així com a àrbitres, espectadors, etc. amb greu perjudici per la imatge de l’Escola.

3. El incompliment de forma reiterada de faltes greus contraries a les normes generals de convivència que alterin el normal desenvolupament de les activitats esportives.

Sancions

La Comissió de Disciplina serà l’encarregada d’imposar les sancions per les faltes tipificades a l’apartat anterior.

Les diferents sancions establertes per la Junta Directiva, si ho creu convenient, podran ser complementades amb la realització de tasques educadores, en horari d’entrenament o d’activitats de l’Escola.

El període d’aquestes tasques no podrà ser superior d’1 mes.

Procediment Sancionador

Les faltes lleus de conducta contraries a les normes generals de convivència, podran ser sancionades pel monitor i/o Coordinador, previ vist i plau del Director Esportiu.

No podran imposar-se sancions per faltes de conducta greu o molt greu, sense la instrucció prèvia d’un expedient disciplinari. El Director Esportiu serà l’instructor per iniciar l’expedient d’ofici o a instància de qualsevol membre de l’Escola.

A tal efecte el Director Esportiu escoltarà les raons del monitor i/o Coordinador i redactarà un informe en el qual es detallarà el supòsit de les faltes i s’elevarà en un termini màxim de 5 dies a la Comissió de Disciplina.

Una vegada rebut el trasllat de l’informe per la Comissió de Disciplina, s’iniciaran les actuacions que s’estimin pertinents per tal de la seva tramitació o sobreseïment quan concorrin circumstàncies que així ho aconsellin.

Es donarà audiència prèvia a l’esportista, als seus pares o tutors legals i al monitor, que podran presentar les al·legacions i/o justificacions que estimin pertinents. La resolució de l’expedient disciplinari haurà de produir-se en un termini màxim de 15 dies des de la data d’inici del mateix.

En el moment de resoldre l’expedient disciplinari i a efectes de graduar l’aplicació de la sanció que procedeixi, es tindrà en compte les circumstàncies concurrents. Les sancions imposades per faltes greus i molt greus es podran recorre davant de la Junta Directiva.

PATROCINADORS

redbar       acerbis     gme       lizarran     valenti  

  aquarius  

 

 

 

 tomas gracia     la masia